Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.hetmerelhof.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.hetmerelhof.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door Hoeveslagerij het Merelhof . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoeveslagerij het merelhof is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hoeveslagerij het merelhof.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hoeveslagerij het merelhof te mogen claimen of te veronderstellen.

Hoeveslagerij het merelhof streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hoeveslagerij het merelhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Onjuistheden

Hoeveslagerij het merelhof is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk diende te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Hoeveslagerij het merelhof die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Veilig betalen        

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hoeveslagerij het merelhof passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Hoeveslagerij het merelhof daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Hoeveslagerij het merelhof is verantwoordelijk voor een correcte betaling en een eventuele correcte terugbetaling, conform deze algemene voorwaarden. De klant kan betalen d.m.v. het bancontact betaalbakje die de koerier bij de levering bij zich heeft. Vooraf of achteraf betalen kan ook d.m.v. hetzelfde betaalbakje, of d.m.v. Payconiq, Cash Free, Monizze, EdenRed, Adyen (Bancontact, VISA, Mastercard) of overschrijving. Details hierover kunnen worden geraadpleegd in het transactieoverzicht van de klant op de Hoeveslagerij het merelhof website. Een negatief saldo kan aanleiding geven tot het opstarten van een interne en een externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Hoeveslagerij het merelhof een administratieve kost van 10% van het nog verschuldigde saldo met een maximum van € 5,00 per rappel in rekening gebracht worden. Van zodra Hoeveslagerij het merelhof verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 10% met een minimum van 50€ alsmede een verwijlsintrest a rato van 10 % per jaar, berekend op het openstaande bedrag vanaf de datum van het verschuldigd zijn van de betaling. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Transport, levering, leeggoed & retours

Na het ingeven van de postcode geeft de website bovenaan duidelijk aan gedurende welke uren de bestelde producten worden afgeleverd. Na de bestelling, op de ochtend van de leverdag wordt de klant meer gedetailleerd ingelicht over de exacte levertijd. De levering is volledig gratis.
De goederen worden dan door de handelaar klaargezet. Indien het om temperatuurgevoelige producten gaat, worden de producten gekoeld in een koelbox en koelelementen. Het ophalen van de goederen bij de aanbieder gebeurt door de Hoeveslagerij het merelhof koerier. Hij behandelt met zorg de producten en zorgt voor permanente koeling indien het om temperatuurgevoelige producten gaat.
Leeggoed kan door Hoeveslagerij het merelhof worden opgepikt bij een volgende leverronde. Hiertoe kan de klant het op te pikken leeggoed ingeven in via de website. De waarde van het leeggoed wordt op Hoeveslagerij het merelhof -rekening toegevoegd van zodra die wordt opgepikt door de koerier.

Het kan altijd gebeuren dat je tijdens het uitpakken alsnog een beschadiging of afwijking opmerkt. We adviseren je om de goederen altijd bij ontvangst te controleren op inhoud of beschadigingen. Indien je een afwijking opmerkt, kan je dit melden aan Hoeveslagerij het merelhof of rechtstreeks aan de aanbieder/handelaar.

Persoonsgegevens:

in België wordt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geregeld door de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Hoeveslagerij het merelhof erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 op de behandeling van de persoonlijke gegevens voor het aanwenden en verzamelen van gegevens die verstrekt worden in België via de Hoeveslagerij het merelhof -site en opgenomen worden in het bestand van Hoeveslagerij het merelhof. De gegevens worden enkel gebruikt voor de uitvoering van een met Hoeveslagerij het merelhof gesloten overeenkomst. Volgens deze wet heeft u het recht uw gegevens te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan eenvoudig per e-mail verzoek.

De gegevens zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden.

Hoeveslagerij het merelhof gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

Hoeveslagerij het merelhof zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Hoeveslagerij het merelhof bezorgt een samenvatting van de bestelling na het plaatsen hiervan aan het elektronisch postadres van de consument. Na bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail die een link naar de algemene voorwaarden bevat.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hoeveslagerij het merelhof kenbaar heeft gemaakt.

In het geval de consument een klacht heeft in verband met de levering of uitvoering van de bestelling wordt deze behandeld overeenkomstig artikel 11.

Klachtenhandeling en geschillenregeling

Klachtenbehandeling

Hoeveslagerij het merelhof beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hoeveslagerij het merelhof, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

De bij Hoeveslagerij het merelhof ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hoeveslagerij het merelhof binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wanneer een consument een geschil heeft met een aanbieder en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Hoeveslagerij het merelhof en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Geschillen tussen de consument en Hoeveslagerij het merelhof over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Hoeveslagerij het merelhof voorgelegd aan de Geschillencommissie BeCommerce. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Hoeveslagerij het merelhof aan deze keuze gebonden. Wanneer Hoeveslagerij het merelhof dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Hoeveslagerij het merelhof schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Hoeveslagerij het merelhof de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Hoeveslagerij het merelhof gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Hoeveslagerij het merelhof ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Aansprakelijkheid

Hoeveslagerij het merelhof kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen, ongevallen, verliezen of wat dan ook die verbonden zijn aan het aanbod. Beedrop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten zijn wil om, slecht, niet of niet tijdig ontvangen door de klant van informatie die nodig is om de (tijdig) bestelling uit te voeren.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is uiterst zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen, tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Hoeveslagerij het merelhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Hoeveslagerij het merelhof of haar partners. Alle prijzen worden vermeld op de site en zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Winkelwagen

Wij maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met ons cookiebeleid.  Privacybeleid